سمینارتخصصی توسعه منطقه ای ایلام

سمینار تخصصی توسعه منطقه ای ایلام
به همت انجمن اقتصاددانان در این جلسه در خصوص تفاوت مفهوم توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی در کنار دکتر مردوخی ، دکتر دیهیم صحبت کردم و مثالی در خصوص توسعه زیرساخت ترکیه زدم