سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
موضوع: چالش ها و چشم اندازهای برنامه ریزی توسعه در شرایط کنونی
چهارشنبه 25 شهریور ساعت 14
مکان: اتاق بازرگانی  - خیابان طالقانی - طبقه 10