ساعت 14 روز چهارشنبه 1394/08/27
عنوان سخنرانی: تبیین سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم
سخنران: جناب آقای دکتر شاپور محمدی – معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی
اعضای پانل: جناب آقای دکتر احمد جلالی نائینی – دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی جناب آقای دکتر حمید دیهیم - رئیس انجمن اقتصاددانان ایران
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم